update-function-14062023
Table of Contents

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 14/06/2023

  1. ดูงบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจได้สะดวกขึ้นด้วยฟังก์ชั่นใหม่ใน New PEAK
  2. เพิ่มศักยภาพการบริหารด้วยฟังก์ชั่นรายงานผู้บริหาร (Executive Summary)
  3. คำนวณและแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการทำงานยิ่งขึ้น
  4. พัฒนาการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน Shopee (API) ลดข้อผิดพลาด จัดการเอกสารได้ดียิ่งขึ้น
  5. สร้าง Text File เป็นภาษาอังกฤษ รองรับการจ้างงานชาวต่างชาติ

ดูงบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจได้สะดวกขึ้นด้วยฟังก์ชั่นใหม่ใน New PEAK

สำหรับกิจการที่ต้องการดูงบกระแสเงินสด(วิธีทางอ้อม) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางธุรกิจ ระบบจะนำผลกำไรขาดทุนสุทธิของกิจการ มาปรับปรุงออกด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เพื่อแสดงเงินสดเข้า-ออกจริงที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1.1 คลิกเมนูบัญชี > งบกระแสเงินสด

ดูงบกระแสเงินสดใน New PEAK

1.2 คลิกปุ่มพิมพ์รายงาน

คลิกปุ่มพิมพ์รายงาน

1.3 รายงานงบกระแสเงินสดก็จะแสดงขึ้นมา ดังภาพ

รายงานงบกระแสเงินสดแสดงขึ้นมา

เพิ่มศักยภาพการบริหารด้วยฟังก์ชั่นรายงานผู้บริหาร (Executive Summary)

สำหรับกิจการที่ต้องการวางแผนข้อมูลทางธุรกิจ โดยใช้ทั้งข้อมูลการเงิน และข้อมูลทางด้านบัญชี PEAK มีการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้บริการของคุณด้วย PEAKBOARD (สำหรับแพ็คเกจ Pro Plus) อาทิ

  • ช่วยให้วิเคราะห์ตัวเลขที่สำคัญทางธรุกิจเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือลูกค้าของคุณได้
  • สามารถเปรียบเทียบการใช้งานตามช่วงเวลาต่างๆ เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ
  • เขียนบทวิเคราะห์หรือหมายเหตุได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้แอพอื่นๆ
  • นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารด้วยไฟล์ PDF ที่มีรูปแบบสวยงาม
  • รายงานเป็นคอลัมน์อย่างละเอียด เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อด้วยไฟล์ Excel
เพิ่มศักยภาพการบริหารด้วยฟังก์ชั่นรายงานผู้บริหาร

คำนวณและแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการทำงานยิ่งขึ้น

เมื่อผู้ใช้งานมีการตั้งค่าผังบัญชีโดยเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ระบบจะมีการแสดงผลการคำนวณอัตราภาษีดังกล่าวขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ หรือหากนำผังบัญชีนั้นไปผูกกับสินค้า/บริการ ก็จะมีการแสดงผลการอัตราภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นกัน

PEAK จะช่วยคำนวณอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติในการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงยังสามารถช่วยคำนวณอัตราภาษีให้อัตโนมัติสำหรับกิจการเมื่อมีการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีอีกด้วย

คำนวณและแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการทำงานยิ่งขึ้น

พัฒนาการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน Shopee (API) ลดข้อผิดพลาด จัดการเอกสารได้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาการนำเข้าเอกสาร หรือการรันเลขที่เอกสารซ้ำ เป็นปัญหาที่หลายๆ กิจการเคยพบ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการ กลับมาแก้ไขให้ถูกต้อง ในการเชื่อมต่อกับ Shopee นั้น PEAK มีการพัฒนาเพื่อลดปัญหาดังกล่าวดังนี้

4.1 เพิ่มการแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการสร้าง Order ซ้ำ

เป็นการเพิ่มข้อความแจ้งเตือนหากมีการเชื่อมต่อ Shopee กับ Platform อื่นๆ พร้อมกันอยู่ หรือมีการนำเข้าไฟล์ Shopee ไปแล้ว อาจเกิดเหตุการณ์ที่จะสร้างเอกสารซ้ำได้ ซึ่งจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในหน้าก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ Shopee

นอกจากนั้นการนำเข้าไฟล์จาก Shopee มีการเพิ่มการ Validate เมื่อกดปุ่ม “นำเข้าไฟล์” ให้ตรวจสอบว่ากิจการนั้นมีการเชื่อมต่อกับ Platform ที่กำลังจะนำเข้าไฟล์อยู่หรือไม่ ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อ Shopee จะไม่มีการแสดงผลดังกล่าว

เพิ่มการแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการสร้าง Order ซ้ำ
เพิ่มการแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการสร้าง Order ซ้ำ

4.2 เพิ่มตั้งค่าการรันเลขที่เอกสารจากเลขที่ order บน Shopee

เป็นการเพิ่มตัวเลือกในการตั้งค่าเลขที่เอกสารจากการเชื่อมต่อกับ Shopee โดยสามารถเลือกได้ว่าใช้เลขที่ตามการตั้งค่าใน PEAK หรือใช้เลขที่คำสั่งซื้อจาก Shopee ซึ่งหากกิจการตั้งค่ารูปแบบการรันเลขที่เอกสารด้วยการอ้างอิงเลขที่ Order บน Shopee ระบบจะช่วยกันการสร้างเอกสารซ้ำจาก Order เดียวกัน

เพิ่มตั้งค่าการรันเลขที่เอกสารจากเลขที่ order บน Shopee

สร้าง Text File เป็นภาษาอังกฤษ รองรับการจ้างงานชาวต่างชาติ

สำหรับกิจการที่มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ และมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย PEAK ได้มีการพัฒนาให้กิจการสามารถดึง Text file จากฟีเจอร์ PEAK Payroll เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้งานได้โดยผู้ใช้งานไม่ต้องแก้ไขชื่อกิจการตามทะเบียนภาษาอังกฤษใหม่

สร้าง Text File เป็นภาษาอังกฤษ รองรับการจ้างงานชาวต่างชาติ
About Author
profile

PEAK Account

'เพื่อน' ที่ผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชีไว้วางใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)