ระบบบัญชี ภาษี เงินเดือน
รองรับการทำงานแบบครบวงจร

ระบบจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงาน แบบแสดงรายการภาษีต่างๆและการบันทึกบัญชีปิดภาษี

 • ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53
 • เอกสารข้อมูลสำหรับ RD Prep
 • ภ.พ.30

จัดการเงินเดือนได้อย่างครบวงจร ด้วย PEAK Payroll

ระบบบันทึกเงินเดือน ใช้งานง่ายและสามารถส่งต่อข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ด้วยรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และประกันสังคม

 • สลิปเงินเดือน รูปแบบออนไลน์
 • เอกสารยื่นประกันสังคม
 • เอกสารตัดจ่ายสำหรับธนาคาร (ไม่ต้องโอนเงินเดือนด้วยตนเอง)

ประเมินผลประกอบการ รู้กำไรขาดทุนด้วย PEAK Board แบบเรียลไทม์

ฟังก์ชันที่สามารถออกแบบได้เองตามความต้องการใช้งาน เพื่อดูสรุปรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไร แยกตามสาขาหรือโครงการ ลดความซ้ำซ้อนในการทำบัญชี
ด้วยระบบแสดงข้อมูลบัญชีอัตโนมัติ ผ่าน Real-Time Dashboard

ดูแลสินทรัพย์ของกิจการได้ครบถ้วนแม่นยำในทุกรายละเอียดด้วย PEAK Asset

 • บันทึกยอดยกมาได้อย่างเป็นหมวดหมู่ด้วยผังบัญชีที่ PEAK มีให้
 • การซื้อสินทรัพย์ สามารถระบุวันที่เริ่มใช้งานได้
 • การขายสินทรัพย์ ระบบจะกลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสม พร้อมรับรู้กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินให้อัตโนมัติ
 • ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา พร้อมบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติทุกเดือน
 • รายงานทะเบียนทรัพย์สินอ่านง่าย ข้อมูลครบถ้วน

(วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา: แบบเส้นตรง)