รู้ต้นทุน รู้กำไร รู้สต็อกสินค้า
ออกใบแจ้งหนี้ วางบิลได้ครบถ้วน

ช่วยคุณติดตามยอดขาย ต้นทุน และกำไรของสินค้า เก็บประวัติการซื้อขาย ดูแนวโน้มราคา จดจำราคาลูกค้า กำหนดวงเงินการขายเชื่อ และเครดิตเทอมแต่ละราย ช่วยคุณออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีที่ดูน่าเชื่อถือ

รู้ต้นทุน และกำไรได้ทันที

บันทึกเคลื่อนไหวสต็อกอัตโนมัติ

ดูประวัติ แนวโน้มราคา

เอกสารสวยงาม น่าเชื่อถือ

กำหนดวงเงิน ดูประวัติการซื้อขาย ทั้งราคา และต้นทุน

ทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อ ขาย และชำระเงินของลูกค้า
กำหนดราคาขายตามความเหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงในการขายเชื่อ
พร้อมระบบช่วยจำราคาเดิม

กำหนดวงเงินการขาย
ตามพฤติกรรมลูกค้า

แนะนำการตั้งราคาอัตโนมัติ

กำหนดราคาขายได้หลากหลาย
ตามความเหมาะสม

ประมาณการช่วงเวลาจ่ายเงินของลูกค้า

เก็บข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง ด้วยระบบจัดการบัญชี ภาษี และการเงินอย่างเป็นระบบเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน

วางงบการเงินตามมาตรฐาน

ดูงบกระแสเงินสด ได้แบบ Real-Time

สินเชื่อพิเศษจากสถาบันการเงินพันธมิตร*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และสถาบันการเงินกำหนด