โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของธุรกิจไทย

เราไม่ได้พัฒนาแค่พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ แต่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศ

บัญชีที่ดีเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

เราเริ่มจากการสร้างโปรแกรมบัญชีออนไลน์ขึ้นมาก่อน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ข้อมูลรายได้ ต้นทุน และผลประกอบการได้อย่างถูกต้อง พร้อมสำหรับการขยายเติบโต และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นในอนาคต

พันธกิจของเรา

เราพัฒนา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโต และประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น จากการมีระบบบัญชีที่ดี รองรับการเติบโต นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ และช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจและระดับเศรษฐกิจของไทย

PEAK ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลธุรกิจแบบอัตโนมัติ
ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เเละ นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณค่าที่เราเชื่อมั่น

ท้าทายนวัตกรรม

เราเชื่อในนวัตกรรม
การท้าทายที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
เเละสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิม

คุณภาพสำคัญที่สุด

เราเชื่อว่าจะทำอะไรต้องดีที่สุด
เราอยากทำสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด
เพื่อบอกให้โลกได้รู้ว่า
นี่คือคุณค่าของสิ่งที่เราทำ

มิตรภาพระยะยาว

เราเชื่อว่าการทำธุรกิจคือการสร้าง
มิตรภาพในระยะยาว ความจริงใจ
และซื่อสัตย์คือสิ่งที่ทำให้
ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เป็นที่น่าเคารพ

เราเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพ คือ
พื้นฐานของการทำธุรกิจ เรายึดมั่นใน
ความรับผิดชอบ ความรู้
ความสามารถ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

รางวัลที่เราได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2022 (TICTA)

หมวดหมู่ Business Services โดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ในฐานะผู้จัดงาน Thailand ICT Awards

รางวัล Microsoft Best SME Solutions Award

โดย Microsoft Thailand Founders Club

โปรแกรมบัญชีของเรา

PEAK เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโต ในยุคดิจิทัล มีระบบการจัดการที่ดี นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ และช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

บริการรับทำบัญชี

เรามีบริการรับทำบัญชี และนำส่งภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 หรือ ภ.พ.30 ที่ต้องเจอประจำให้คุณได้โฟกัสกับการทำธุรกิจ และให้เรื่องบัญชีได้รับการดูแล