การเชื่อมต่อกับ BentoWeb

PEAK ให้ความสำคัญกับการทำข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เราจึงพัฒนาการเชื่อมต่อร่วมกับ BentoWeb ผู้ให้บริการระบบ e-Commerce ให้คุณกำหนดนโยบายร้านค้าได้เอง และต่อยอดธุรกิจบน Social Media ได้อย่างสบาย PEAK จะเข้ามาช่วยให้การบันทึกรายการบัญชี และการตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณได้โฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

รูปแบบ 1: อัพเดทข้อมูลรายครั้ง โดยการกด Import Data
ในโปรแกรม PEAK

ระบบ PEAK จะนำข้อมูลในรายการ Order จาก BentoWeb ตามสถานะการชำระเงิน ณ ขณะนั้น มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

รูปแบบ 2: อัพเดทข้อมูลอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน

ระบบ PEAK จะนำข้อมูลในรายการ Order จาก BentoWeb ตามสถานะการชำระเงินของ ทุกวันมาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่าง BentoWeb และ PEAK

PEAK จะนำข้อมูลรายการขายจาก BentoWeb มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี และบันทึกบัญชีรายได้ให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแยกการสร้างเอกสารตามสถานะการชำระเงินของ order ดังนี้

Case 1: Order ที่รอการชำระเงิน


– ระบบ PEAK จะนำข้อมูลในรายการ Order ของ BentoWeb ที่รอการ ชำระเงินมาสร้าง ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติพร้อมบันทึกบัญชีรายได้ของกิจการ

– โดยหลังจากมีข้อมูลการชำระเงินใน BentoWeb (ทั้งกรณีที่รอจัดส่ง และจัดส่งแล้ว) หากมีการส่งข้อมูลมาที่ PEAK อีกครั้ง จะมีการบันทึกการชำระเงิน จากใบแจ้งหนี้ที่เคยสร้างไว้ พร้อมทั้งสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใน Order นั้นให้อัตโนมัติ

กรณีลูกค้ายกเลิก Order :

– หากในระบบ PEAK มีการสร้างใบแจ้งหนี้ไว้ (โดยยังไม่มีการสร้าง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ระบบ PEAK จะทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ

– หากในระบบ PEAK มีการสร้างใบแจ้งหนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้ ระบบจะทำการสร้างใบลดหนี้ จากใบแจ้งหนี้ที่เคยสร้างไว้อัตโนมัติ

Case 2: Order ที่มีการชำระเงินเรียบร้อย


– ระบบ PEAK จะนำข้อมูลในรายการ Order ของ BentoWeb ที่มีการชำระเงินแล้ว (ทั้งกรณีที่รอจัดส่ง และจัดส่งแล้ว) มาสร้าง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้อัตโนมัติ พร้อมบันทึกบัญชีรายได้ของกิจการ

กรณีลูกค้ายกเลิก Order :

– ระบบ PEAK จะทำการสร้าง ใบลดหนี้ จาก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ได้เคยสร้างไว้